Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i cookie

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne”  (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

“niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

“wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

“funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

“reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji “Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

ANNA ŁOSEK-KARB

ul. Roztoki 3/12

43-300 Bielsko-Biała

ADRES E-MAIL: KONTAKT@SI-SKLEP.PL
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem

NIP 9371254254

REGON 382723515

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

c) Poczta Polska

d) Firma kurierska

Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe , jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:
– dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
– dane adresowe – do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji – zaleznie od tego, który jest dłuższy;
– adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego – przez okres ważności zgody użytkownika; zgoda może być cofnięta w każdej chwili.
– po tym okresie są usuwane
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
Polityka dotycząca wykorzystania cookies
Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

Szanowny Kliencie Si-sklep.pl

Pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych i zwrócić Państwa uwagę na Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 roku.
Nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nie tylko wzmacnia prawa danej osoby, ale także wprowadza ujednolicenie europejskiego prawa w oparciu o wspólny standard ochrony danych. RODO zastępuje dyrektywę UE o ochronie danych z 1995 roku.
Przygotowując się do wprowadzenia RODO dostosowaliśmy różne procesy i podjęliśmy środki mające na celu zwiększenie ochrony danych.

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku realizując obowiązek wynikający z RODO uprzejmie informujemy, że Państwa dane pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów handlowych znajdują się w bazie Kontrahentów firmy ANNA ŁOSEK-KARB , ul. Grobel Borowa nr 23, 43-514 Kaniów, adres email : kontakt@si-sklep.pl,NIP: 9371254254, REGON: 382723515 która jest administratorem Państwa danych osobowych.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz komputerowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora czyli w celu realizacji procesów handlowo-usługowych tj. kompleksowej obsługi przed, posprzedażnej i marketingowej (np. fakturowanie, sporządzenie oferty, , sporządzenie protokołów, obsługa serwisowa, reklamacyjna i związane z tym wysyłki kurierskie, pocztowe oraz dochodzenie roszczeń)
Dane osobowe nie będą:

 • przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych, które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania (np. księgowość, windykacja) lub wynikające z przepisów prawa (np. żądanie organów Państwa), zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych
 • przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
 • profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy – niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
Informujemy również, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grobel Borowa nr 23, 43-514 Kaniów, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@si-sklep.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
ANNA ŁOSEK-KARB zwana dalej si-sklep.pl informuje, że dokłada wszelkiej staranności celem zapewnia ochrony danych osobowych osoby, której dane dotyczą i których jest administratorem. Dane są przetwarzane przez ANNA ŁOSEK-KARB zwana dalej si-sklep.pl w celu realizowania czynności stanowiących przedmiot działalności firmy oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb firmy tj. między innymi w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i usług oraz dochodzenia roszczeń a także wypełniania zobowiązań wobec organów Państwa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez ANNA ŁOSEK-KARB zwany dalej si-sklep.pl do momentu żądania ich usunięcia jednak nie krócej niż przez okres przewidziany przepisami prawa.
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed takim cofnięciem zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

POZDROWIENIA
si-sklep.pl